"Chci, aby KARVINSKO bylo prosperujícím regionem se spoustou spokojených lidí!"

Image

O co se budu snažit...

Pokud získám Vaši důvěru a budu do Senátu zvolen budu zde prosazovat a podporovat taková opatření a zákony, které povedou k naplnění mých představ o karvinském regionu a jeho budoucnosti.

Tyto představy jsou shrnuty do následujícího desatera:

KARVINSKO JAKO DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT, PRÁCI A VÝCHOVU DĚTÍ! Karvinsko je historicky jedním z průmyslových center České republiky. Díky zásobám černého uhlí po mnoho let vytvářelo podmínky pro fungování těžkého průmyslu v celé zemi. To se muselo nutně odrazit do kvality životního prostředí v regionu. Nyní zásoby uhlí docházejí a je třeba řešit další směřování regionu. Přitom se Karvinsko neobejde bez zásadní podpory zbytku republiky. Jestliže v minulosti Karvinsko přispělo k rozvoji zbytku země, nyní je na čase toto našemu regionu vrátit. Stát musí podpořit nejen postupný útlum těžby uhlí, ale také přechod regionu na nové typy výroby s vyšší přidanou hodnotou, která přinesou nová pracovní místa s adekvátní úrovní mezd pro důstojný život. Stát se nemůže zříkat odpovědnosti za nápravu životního prostředí a poškozené krajiny, se kterou se i přes značné zlepšení v posledních letech díky iniciativě měst a obcí, zde stále setkáváme na každém kroku. Pouze tak lze docílit toho, aby karvinský region byl zajímavým místem pro život a aby mladí lidé z Karvinska neodcházeli.
KARVINSKO MUSÍ BÝT BEZPEČNÉ! Slušní lidé se musí cítit na Karvinsku bezpečně. Nepřizpůsobiví jedinci nemohou mít jakoukoliv oporu v zákonu. Naopak Policie ČR i obce a města musí mít zákonné nástroje, které umožní účinně a rychle řešit asociální a protizákonné jednání jedinců či skupin obyvatel, které odmítají systematicky respektovat zákony a pravidla slušného chování.
KARVINSKO MUSÍ BÝT VZDĚLANÝ A KONKURENCESCHOPNÝ REGION! Vzdělaní lidé jsou tou největší devizou každé země, každého regionu. Je důležité, aby v regionu fungovalo kvalitní školství, a to na všech úrovních. Náš region má v této chvíli dobrou síť základních škol, středních škol, učilišť a dokonce se zde nachází univerzita. To je obrovská výhoda, kterou je zapotřebí náležitě využít a dále podporovat rozvoj těchto vzdělávacích institucí a podporovat jejich další zkvalitňování. Pouze s odborně zdatnými vzdělanými mladými lidmi, kteří budou v regionu rádi zůstávat a zde pracovat, lze docílit dalšího rozvoje Karvinska a růstu jeho konkurenceschopnosti.
KARVINSKO MUSÍ BÝT VZDĚLANÝ A KONKURENCESCHOPNÝ REGION! Hlavní hnací silou každé ekonomiky, tedy i té v našem regionu, jsou firmy. Jejich prosperita přímo ovlivňuje zaměstnanost. Podmínky pro podnikání jsou na Karvinsku dlouhodobě složitější než v jiných částech republiky. Proto je nezbytné, aby této oblasti byla věnována pozornost a byly vytvořeny funkční programy na podporu především malých a středních podnikatelů, kteří se zde musí vyrovnávat nejen s nižší kupní silou obyvatelstva, ale také tvrdé konkurence ze sousedního Polska. Je třeba také urychleně řešit dopady, které s sebou nesou dlouhodobá hygienická opatření v souvislosti se šířením koronaviru v našem regionu, za které nese plnou odpovědnost vláda díky své liknavosti v případě řešení ohniska nákazy v OKD, a.s.
KARVINSKO MUSÍ BÝT DOBRÝM MÍSTEM PRO PODNIKÁNÍ! Aby měl karvinský region šanci dále se úspěšně rozvíjet, nesmí z něj odcházet mladí lidé v produktivním věku, a to z toho důvodu, že zde nenajdou adekvátní zaměstnání. V rámci restrukturalizace regionu musí stát, kraj, ale i města a obce vzájemně spolupracovat a vytvářet podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí. Bohužel ani tyto důležité aktivity pro budoucnost regionu nelze realizovat bez masivní finanční pomoci státu či Evropské unie. Proto je nezbytné, aby v tomto případě bylo Karvinsko v Praze vidět a slyšet.
KARVINSKO JAKO SOCIÁLNĚ SPRAVEDLIVÝ REGION! Nejen na Karvinsku, ale v celé České republice, musí platit, že člověk, který pracuje se musí mít podstatně lépe než ten, který pracovat sice může, ale nechce. Současný štědrý sociální systém je v současnosti často zneužíván těmi, kteří pracovat nechtějí a tito se tak mají často lépe než pracující lidé. Naši solidaritu a pomoc jednoznačně zaslouží lidé, kteří pracovat z objektivních důvodu nemohou (třeba vzhledem k svému postižení, úrazu, apod.) či jsou nějakým způsobem znevýhodnění na pracovním trhu. Také lidé, kteří celý život poctivě pracovali, si zaslouží takové penze, aby jim ve stáři zajistily důstojný život. Naopak je zapotřebí nekompromisně postupovat vůči všem, kteří parazitují na sociálním systému, a to již i několik generací.
KARVINSKO MUSÍ MÍT KVALITNÍ A DOSTUPNÉ ZDRAVOTNICTVÍ PRO VŠECHNY! Zdraví je to nejcennější, co všichni máme. V případě, že se dostaneme do zdravotních problémů, musíme mít jistotu, že bude o nás dobře postaráno, bude nám poskytnuta rychlá pomoc a kvalitní zdravotní péče. Proto je nezbytné dále zlepšovat kvalitu zdravotnických služeb v rámci Karvinska, včetně jeho dostupnosti. Je špatnou cestou rušení specializovaných oddělení v jednotlivých nemocnicích či dokonce celých nemocnic. Postupné utlumování nemocnice v Orlové je pro budoucnost tohoto regionu obrovskou chybou a její případné oživení bude spojeno s obrovskými náklady. Nesmí se již opakovat, aby se díky rozhodnutí kohokoliv likvidovaly specializované lékařské týmy vysoce ceněné i v rámci České republiky. Naopak je zapotřebí učinit vše pro to, aby v našich nemocnicích a zdravotnických zařízeních pracovali vysoce erudovaní lékaři, sestry i další zdravotní personál.
KARVINSKO JAKO REGION, KDE SI VÁŽÍME SVÝCH SENIORŮ! To, jak se společnost staví ke svým seniorům vypovídá mnohé o její vyspělosti. Naši senioři si zaslouží za svoji celoživotní práci důstojný život a odpovídající péči ve stáří. Proto je slušností adekvátním způsobem každoročně zvyšovat úroveň důchodů (7-10 %), nikoli pouze jednorázově před volbami. Je velmi důležité také poskytnout seniorům dostatečný prostor a podmínky k aktivní účasti na životě společnosti a jejím rozvoji. K vytvoření osobního pocitu pohody a k posílení pozitivních postojů společnosti ke stáří a starším lidem je nezbytná účast seniorů na sociálních, ekonomických, kulturních a dobrovolných aktivitách, jejich odpovědný přístup k vlastnímu životu a zájem o rozvoj společnosti. Na druhé straně je také nezbytné zajistit dostatečný rozsah sociálních služeb, ať už terénních či pobytových. V souvislosti se stárnutím obyvatel je nezbytné již nyní začít rozšiřovat kapacity domovů s pečovatelskou službou a seniorských domovů. Pozornost je také zapotřebí věnovat i hospicové péči.
KARVINSKO JAKO REGION LIDÍ RŮZNÝCH NÁRODNOSTÍ, KTEŘÍ SI SPOLU ROZUMĚJÍ! Díky složité historickému vývoji, kterým náš region prošel, má mnohá specifika. Jedním z nich je i skutečnost, že zde žijí početné národnostní menšiny, především polská, slovenská a romská. Je tedy důležité zde vytvářet dobré podmínky pro korektní soužití většinového obyvatelstva s těmito skupinami obyvatelstva. Na jedné straně je třeba podporovat aktivity organizací sdružujících národnostní menšiny zaměřené na udržení jejich historických hodnot, kultury a tradic, a to včetně vzdělávání v jejich jazycích. Na straně druhé by však národnostní menšiny neměly být jakkoli zvýhodňovány oproti obyvatelstvu většinovému.
KARVINSKO JAKO REGION SEBEVĚDOMÝCH A PROSPERUJÍCÍCH OBCÍ A MĚST! Obce a města jsou základními kameny správy naší země a jejich fungování či nefungování pociťuje každý z nás. Pro to, aby obce a města mohly dobře fungovat a zajišťovat veřejné statky a služby svým obyvatelům musí disponovat dostatečným množstvím finančních prostředků. V našem regionu se navíc obce a města potýkají s důsledky těžby uhlí a dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti. Je proto tedy nezbytné upravit přerozdělování státem vybraných obcí v jejich prospěch, aby ty mohly adekvátně řešit své problémy a zlepšovat životní podmínky svých obyvatel. V této souvislosti nelze akceptovat připravovanou změnu stavebního zákona, která připraví řadu obcí o stavební úřady, což znamená, že lidé budou muset při vyřizování stavebních záležitostí cestovat mimo svoji obec. Je zapotřebí zkrátit dobu stavebních řízení, je nesmyslné pokud například obec při stavbě chodníku tento 2 roky povoluje a 3 měsíce jej staví. Je nezbytné omezit možnosti blokovat stavby různým rádoby ekologickým organizacím. Z hlediska důvěryhodnosti a odpovědnosti volených představitelů obce, měst, ale také kraje je žádoucí, aby starostové, primátoři a hejtmani byli voleni přímo občany.
doc. Ing. Marian Lebiedzik, PhD.
starosta obce Petrovice u Karviné
Nezávislý kandidát pro volby do Senátu
s podporou Dobrá volba 2016 a KDU-ČSL
Image