VOLEBNÍ PROGRAM

POKORA, ETIKA, VÝKON

PREAMBULE

Česká republika stojí před zlomovými volbami, které mohou rozhodnout o jejím směřování na celá desetiletí. Naše společnost se těší ze svobody, ekonomického růstu a životní úroveň většiny obyvatel roste. Přesto se však lidé bojí o svoji bezpečnost, o své zaměstnání, o své penze. Stále častěji přemýšlejí o budoucnosti svých dětí ve světě ohrožovaném terorismem, nestabilními režimy, klimatickými změnami či migrační krizí. Vyspělé technologie chrlí nepřetržitě takové množství informací, ve kterých se většina lidí ztrácí a neumí tyto informace zpracovat. Naše republika je v měřítku globálního světa zemí malou jak rozlohou, tak i počtem obyvatel. A možnosti samostatně řešit řadu problémů jsou omezené a šanci máme pouze ve spolupráci s ekonomicky vyspělými zeměmi.

V dnešní době nemá nikdo patent na absolutní pravdu, proto je nutnou podmínkou POKORA, se kterou budeme činit jednotlivá rozhodnutí. Dnes mají někteří jedinci a skupiny v rukou takové nástroje, že mohou způsobit lokální i globální katastrofy. Proto se do našich životů a rozhodování musí vrátit ETIKA, opřená o staletími prověřené základní hodnoty, ze kterých vzešla naše civilizace. Současně musí etika vstupovat do rozhodování o věcech, které přináší technologický pokrok. Slibujeme, že naší podporou získáte politiky, kteří budou svým VÝKONem naplňovat vaše představy o prosperující moderní, bezpečné, svobodné a demokratické zemi, ve které budete rádi žít, na kterou budete hrdí a kterou v dobrém stavu předáme další generaci.   

VZDĚLÁNÍ

O budoucnosti naší země, o její prosperitě a bezpečnosti rozhodne míra vzdělanosti společnosti. Naše školství vězí v překonaných přístupech minulého a předminulého století. Převládá „biflování“ faktů. Moderní ekonomika nápadů ale bude stále silněji vyžadovat ZVÍDAVOST, DISCIPLÍNU, SOUDNOST A NEKONVENČNOST. Zásadní je, jakou bude mít jedinec skutečnou kvalifikaci a jak bude na práci odborně připraven. Problematika školství se až příliš zužuje na diskuze o nedůstojných platech učitelů a reformách stávajícího uspořádání. Českému školství chybí větší individualizace vzdělání, zejména na vyšších stupních, a prostupnost vzdělávacího systému. Absentuje průřezová komplexní výuka napříč obory včetně průniku humanitních oborů, přírodních věd a technického vzdělání. Dnešní ekonomika a nové technologie stále naléhavěji vyžadují celoživotní vzdělávání. To je u nás rozsahem daleko za vyspělými zeměmi. Za krizovou lze považovat situaci učňovského školství. Za nepřijatelný považujeme stav, kdy by se přístup ke vzdělání odvíjel od ekonomického postavení rodičů.

Prosadíme:

 • Změny obsahu výuky, aby mládež byla připravena na současné a budoucí potřeby ekonomiky a společnosti, a to s důrazem na kritické myšlení a kreativitu.
 • Větší individualizaci vzdělání od mateřských po vysoké školy.
 • Projekt vyhledávání talentů.
 • Podporu průřezových předmětů na středních a vysokých školách.
 • Podporu většího propojení teoretické a praktické výuky na středních a vysokých školách včetně řešení konkrétních projektů. S tím souvisí rozšíření experimentální základny pro výuku a výchovu.
 • Silnou podporu učňovského školství, duální systém vzdělání.
 • Povinné zahraniční stáže pro učně i studenty středních a vysokých škol.
 • Povinnou výuku matematiky, informatiky a etiky na všech stupních škol.
 • Větší důraz na fyzickou zdatnost a brannou výchovu.
 • Postupné zvyšování platů učitelů tak, aby v cílovém stavu pobírali minimálně dvojnásobek průměrné mzdy.
 • Vznik daňových stimulací u celoživotního vzdělávání.

VĚDA A VÝZKUM

Naše exportně orientovaná ekonomika nemá jinou možnost než fungovat jako znalostní ekonomika nápadů. K tomu je třeba špičkový výzkum, vývoj a inovace. Česká republika v minulosti několikrát prokázala, že je schopna dát světu zajímavé objevy a je třeba na tyto úspěchy navázat. V minulé dekádě díky evropským fondům ČR vybudovala špičkovou výzkumnou infrastrukturu pro několik oblastí. Nyní je třeba rekonstruovat vědeckovýzkumný prostor takovým způsobem, aby byla tato moderní centra excelence efektivně využita. Dnes jsou výzkumné projekty spravovány 9 ministerstvy, která se nechtějí vzdát přerozdělování peněz. Věda a výzkum je zatížena extrémní byrokracií, která efektivní práci prakticky paralyzuje. Chybí větší propojení firem a státních výzkumných organizací, je registrováno málo patentů a řada dobrých výsledků nenachází své uplatnění v praxi.

Proto:

 • Zřídíme síť národních výzkumných center.
 • Zachováme nezávislou Akademii věd jako hlavní instituci pro základní výzkum.
 • Zavedeme novou metriku hodnocení výsledků jednotlivých projektů i celých institucí s větším důrazem na praktické výsledky.
 • Podpoříme firemní výzkum velkorysejší daňovou politikou.
 • Zavedeme přísnější ochranu duševního vlastnictví.
 • Postupně u všech škol technických a přírodovědných podpoříme vybudování moderních laboratoří a inovačních center.
 • Zvýšíme nedůstojné platy vědeckých pracovníků a doktorandů.

KULTURA

Kultura je základní hodnotou, která nás odlišuje od ostatních národů a etnik, vytváří v nás povědomí vlastní identity a sounáležitosti. Chceme ukončit dosavadní stav, kdy je kultura pouze okrajovou položkou státního rozpočtu. Za nedostatečné považujeme zpřístupnění kulturního dědictví široké veřejnosti a zejména mladé generaci.

V oblasti kultury:

 • Do preambule ústavy prosadíme pasáž o hodnotách, ze kterých vzešla naše dominantní kultura a způsob života.
 • Prosadíme nový zákon o ochraně památek, který sníží byrokracii ve prospěch skutečné péče.
 • Problematiku cestovního ruchu převedeme z Ministerstva pro místní rozvoj pod Ministerstvo kultury.
 • Budeme podporovat budování nové a modernizaci a rozvoj stávající turistické infrastruktury v regionech s nízkými ekonomickými aktivitami.
 • Postupně chceme dosáhnout, aby ze státního rozpočtu šlo ročně 1,5 % HDP do oblasti kultury. Prioritou bude obnova památek.
 • Chceme financovat filmový projekt, který bude zahrnovat významné události našich dějin ve světle nejnovějšího poznání.
 • Chceme poskytnout prostředky na systémovou podporu klasických hudebních těles, významných kulturních akcí a nových uměleckých talentů.
 • Zajistíme důstojné ekonomické postavení pracovníkům v kultuře, kteří by měli dosáhnout platů na úrovni učitelů.

ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Roste počet lokálních konfliktů, globální klimatické změny viditelně zasahují některá území, na řadě míst probíhá populační exploze, kterou státy nejsou schopny sociálně zvládnout. Migrační krize nabývá rozměrů, které byly zaznamenány po ukončení II. světové války. Celý svět žije z půjček od svých nástupců a dluhová krize je trvalým „strašákem“ řady zemí. Dramaticky se každým dnem rozevírají nůžky mezi malou skupinkou nejbohatších lidí a zbylou většinou. Globalizace zřejmě dosáhla svého vrcholu a množí se snahy o izolacionalismus. Na politickou scénu se opět vracejí totalitní a polototalitní režimy na úkor liberálních demokracií.

Česká republika se opírá o dva klíčové pilíře své existence – severoatlantickou obrannou alianci (NATO) a Evropskou unii (EU). Chceme-li udržet naši svobodu, pluralitní politický systém a tržní ekonomiku, musíme si vždy u problémů mezinárodních politických a ekonomických vztahů odpovědět na otázku, zda stávající systém vyhovuje, nebo nevyhovuje našim zájmům a potřebám. Doposud naše členství v NATO a EU vyhovuje. Proto by se naše základní politické kroky měly odehrávat v tomto prostoru. Nejsme z pohledu globálního světa velmocí, s naším HDP nemůžeme dosáhnout na některé nejmodernější obranné technologie a je iluzorní a nebezpečné uvažovat o nezávislé obranné politice.

Evropská unie prochází krizí, která může mít pro další vývoj Evropy i naší země zásadní důsledky. Ve vztahu k EU bychom měli podporovat její reformu, založenou na dodržování základních principů, na kterých vznikla – volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu a ochrana majetku. Klíčovou roli musí sehrát EU v ochraně zájmu svých členů ve vztahu k ostatním velmocím, v boji proti nekalým hospodářským praktikám a při ochraně základních hodnot svobody a demokracie. Snahy o sociální inženýrství a budování všemocné byrokracie musíme odmítnout. Proto by Česká republika měla být aktivní při reformách EU.

Česká politika musí začít efektivně fungovat ve třech územních dimenzích. Prvou jsou nejbližší sousedé ve středoevropském prostoru, kde je zatím situace stabilní, a bezprostřední rizika pro nás jsou minimální. Druhou dimenzí je EU, která se potýká s velkými problémy, které budí protiintegrační nálady. Třetí dimenzí je svět, z něhož pro nás vycházejí největší rizika.

V zahraniční politice budeme:

 • Prosazovat užší koordinaci a spolupráci v rámci zemí střední Evropy (rozšířená V4).
 • Chceme být platným členem EU, ale budeme prosazovat její reformu.
 • Odmítáme modely vícerychlostní Evropy a uprchlických kvót.
 • Za rozhodující považujeme naše členství v NATO, jeho stabilitu a rozvoj.
 • Prosazovat prioritní rozšiřování obchodních vztahů s moderními demokratickými státy USA, Kanadou, Japonskem, Jižní Koreou, Izraelem apod.
 • Budeme velmi obezřetní při obchodování s totalitními a polototalitními režimy, aby nedošlo k ovlivňování a zpochybňování našich státních zájmů.
 • Budeme podporovat uzavírání smluv, jakými jsou např. smlouva EU – Kanada (CETA), EU – USA (TTIP) apod., které rozšíří naše exportní příležitosti.

VNITŘNÍ BEZPEČNOST

Zajištění bezpečnosti je dnes jednou ze základních hodnot, kterou občané právem na státu požadují. Česká republika dnes patří mezi desítku nejbezpečnějších zemí světa. To však vůbec neznamená, že si tuto hodnotu i nadále udržíme bez dalšího průběžného zdokonalování systému. Základními nástroji se stává analytická práce s otevřenými zdroji, policejními databázemi, při zachování pravidel ochrany osobních údajů. Kriminalita je dnes prováděna velmi sofistikovanými metodami. Proto je třeba využívat týmové práce, na které se podílejí i nepolicejní experti a forenzní specialisté.

Pro Českou republiku reálně existují nejzávažnější hrozby, na které se musí připravovat a kterým musí čelit – terorismus a ideologicky motivované násilí, informační válka a subverze, organizovaný zločin, nelegální migrace, drogová kriminalita, kybernetická kriminalita, kriminalita na dětech, korupce a každodenní „drobná“ kriminalita apod.

Pro zvýšení vnitřní bezpečnosti občanů:

 • Zabráníme vytváření lokalit, v nichž by stát nebyl schopen prosazovat právo.
 • Prosadíme důsledné sledování skupin organizovaného zločinu a skupin, které se hlásí k násilnickým ideologiím. Vytvoříme podmínky policii a bezpečnostním službám, aby mohly rozbíjet etablování těchto skupin a jejich financování.
 • Budeme podporovat rozvoj institucí pro analyzování nových bezpečnostních hrozeb v drogové a kybernetické oblasti. S tímto souvisí i ochrana kritické infrastruktury státu.
 • Je třeba věnovat pozornost a analyzovat hrozby „působení cizí moci“.

Fungování Policie České republiky:

 • Budeme chránit nezávislost orgánů činných v trestním řízení.
 • Reorganizace policie a to tak, že poměr výkonných policistů k administrativním pracovníkům se zejména v první fázi sníží ze stávajících 1:3,5 na 1:2. Ustanou diskuze o nedostatku policistů v denní práci, zejména v ulicích velkoměst.
 • Zřízení takzvaného blokačního systému, který by měl zabránit, aby na jednom trestním činu pracovalo několik složek.
 • V oblasti organizovaného zločinu spojit v rámci protidrogového úsilí celní a policejní orgány v jeden útvar dle amerického vzoru DEA.
 • V drogové problematice je třeba zavést kontrolu lidí mimo bezpečnostní složky, kteří přicházejí do styku s organizovaným zločinem. Není možné, aby lidé, kteří tuto práci vykonávají byli mimo bezpečnostní kontroly.
 • Speciální policejní útvary musí být stabilizované a jejich policisté musí mít vytvořeny podmínky pro zvyšování odborných schopností. Ke stabilizaci musí přispět i nový systém výsluh. Ten by měl být nastaven tak, aby nemotivoval k odchodu od policie v době, kdy jsou policisté zkušení a kompetentní. Výsluhy by měly být vypláceny ke starobnímu důchodu po dosažení určitého věku jednotlivce a částka by měla odpovídat počtu odsloužených let.
 • Musí být jasně definována odpovědnost policejních týmů za vyšetřování a státních zastupitelství za dohled nad vyšetřováním.
 • Utajené sledování obyvatel musí být přísně kontrolováno a jeho zneužívání tvrdě trestáno.
 • Vytvoříme nový styl komunikace policie a veřejnosti.
 • Snížíme administrativu spojenou s vyšetřováním a dokumentací méně závažné kriminality. Samotné trestné činy však budou na místě přesně dokumentovány pro případné pozdější usvědčení pachatele.
 • Změníme systém hodnocení policejní práce. Policisté by neměli být hodnoceni za „vykázané čárky“, ale podle inovativního přístupu k práci. Takový systém má svoji autodynamiku, působí proti vyhoření a kverulování a umožňuje zlepšit kvalitu policejní práce.
 •  Pro zpravodajskou a kybernetickou oblast navrhujeme skrytý nábor na vysokých školách s udělováním stipendií a se zárukou, že později studenti rozšíří bezpečnostní oblast.
 • Zajistíme plošnou výuku cizích jazyků (zejména angličtiny) v policejním sboru.
 • Upravíme pravidla pro komunikaci policie a správních orgánů.

Dále chceme změnit:

 • Přebudovat systém odborných kriminalisticko-technických pracovišť, zásadně zlepšit jejich technické vybavení, zdvojnásobit kapacitu Kriminalistického ústavu, umožnit zde činnost nejen policejním odborníkům, ale i dalším špičkovým znalcům.
 • v rámci policie ČR zřídit útvar, který povede mládež a dorost, jak ve fyzické, tak i psychické výchově pro bezpečnostní složky státu, ale i schopnost dostatečné civilní obrany obyvatelstva. Je neúnosné, aby při kontrolách fyzickými testy neprošlo 2/3 uchazečů
 • Vytvořit databázi příkladů „dobré praxe“. Jedná se o databázi projektů, které se na lokální úrovni osvědčily, ale chybí jejich využití v širším měřítku. Patří zde např. projekty „bezpečných měst“, projekty boje s drobnou kriminalitou apod.
 • Koncepčně rozšířit projekty „ochrany měkkých cílů“ – např. zavést pravidla bezpečnostní certifikace konkrétních objektů s ohledem na rizika teroristických útoků.
 • Zefektivnit preventivní protidrogové služby – zavést objektivní ukazatele úspěšnosti služeb, koncipovat služby jako léčbu, nikoli jako servis pro drogově závislé.
 • Důsledně chránit děti před působením drogové mafie. Možným řešením je zavedení jednotného vzdělávacího plánu od mateřských po střední školy.

K problematice migrace:

Problém migrace vyvolává spory zemí střední Evropy s ostatními členy EU. Situaci ještě umocňuje radikalizace komunit, které dlouhodobě žijí zejména ve Velké Británii, Francii a Německu. EU se snaží krizi zvládnout administrativní politikou povinných kvót, což zásadně odmítáme. Domníváme se, že každá země má právo se svobodně rozhodnout, kdo se na jejím území může usadit. Budeme podporovat celoevropská řešení migrace, ale pokud nebudou fungovat, budeme prosazovat individuální ochranu našeho území. Rovněž musíme trvat na preferenci azylu jako časově omezeného pobytu před migrací, která vede k trvalému usídlení. Po vyřešení problému by se azylant měl vrátit do svého domova.

Chceme, aby stát nebyl benevolentní při zaměstnávání nekvalifikovaných osob v našich firmách. Pracovní pobyty by neměly být zneužívány k trvalému usazování a vykonávání jiných aktivit, než pro které byl pobyt umožněn.

VNĚJŠÍ BEZPEČNOST

Životním zájmem České republiky je zajištění svrchované existence státu, územní celistvosti a politické nezávislosti včetně zachování všech náležitostí demokratického právního státu. Na zajištění těchto zájmů je legitimní použít všechny dostupné prostředky. Strategické zájmy napomáhají prosazování životních zájmů. Jsou jimi zejména bezpečnost a stabilita prioritně v euroatlantickém prostoru, prevence a zvládání místních a regionálních konfliktů a mírnění jejich následků. Dále sem lze řadit zachování stabilizační role OSN, posilování soudržnosti a zvyšování efektivity NATO a zachování funkční a věrohodné transatlantické vazby. Za významné zájmy ČR v oblasti vnější bezpečnosti lze považovat zvyšování odolnosti společnosti vůči bezpečnostním hrozbám. V armádě ČR je poměr výkonných složek k administrativním cca 1:5. Příliš velký poměr vedení a opravdových aktivních bojovníků. Lze konstatovat, že dnes se nelze bez spojenců ubránit, ale také to, že jen s vypětím sil lze zabraňovat přírodním katastrofám. Východiskem by byla reorganizace na bojové a záchranné útvary, které by pomáhaly obyvatelstvu při stále se zvětšujících se problémech přírodních katastrof.

Česká armáda se na následující období musí mj. připravit na řadu hrozeb:

 • Terorismus – jeho hrozba je v současnosti extrémně vysoká.
 • Šíření zbraní hromadného ničení – rizikem jsou dnes zejména nevypočitatelné režimy typu Severní Korea, nebo skupiny, které by se k jaderným zbraním mohly dostat.
 • Kybernetické útoky – jejich počet a dopady rychle narůstají. Napadán je jak veřejný, tak i soukromý sektor.
 • Negativní aspekty mezinárodní migrace – vedle migrace dochází k aktivizaci i lokálních komunit, u nichž státy nezvládly integraci.
 • Hrozby vzniku a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit, kde dochází ke střetům s většinovou společností, čehož využívají extremistická hnutí a strany.

Za důležité považujeme:

 • Zpracování „Plánu obrany státu“.
 • Plnit náš závazek v NATO – vynakládat 2 % HDP na obranu.
 • Plnit naše závazky v NATO odpovědně a spolehlivě.
 • Armáda musí být připravena na vedení válek 4. generace (tj. války mezi lidmi – občanské války, povstalectví, guerillové války a války s terorismem).
 • Armáda musí být připravena na války 5. generace (tj. války bez lidí – kyberprostor, drony, kosmický prostor, bezpilotní prostředky).
 • Budeme prosazovat vznik jednotného analytického oddělení, které by pokrývalo jak oblast terorismu, tak kybernetického zločinu.
 • Česká armáda by měla fungovat jako mnohoúčelová síla schopná řešit širokou škálu požadavků a potřeb.
 • Je potřeba zaručit, aby po návratu bojovníků z misí mimo ČR zde byl několikaletý systém kontroly vojáků. A to z důvodů užívání návykových látek a psychických problémů, které se v bojových misí zákonitě vytvoří. Pravidelné kontroly těchto lidí zabrání časté kriminalitě, která po návratu vojáků bývá často problémem.
 • Česká republika se potýká s malou popularitou armády u veřejnosti. K zatraktivnění vojenské služby by měl stát zajistit takové manažerské vzdělání, které bude vytvářet po ukončení služby elitní možnosti absolventům v civilní ekonomice. Proto podpoříme vznik vojenské školy pro dorost, která by připravovala budoucí vojáky jak po fyzické, tak po teoretické části k posílení armádních složek ČR.
 • Stát s ohledem na horšící se mezinárodní situaci by měl zavést povinnou brannou výchovu na základních a středních školách a rozšířit počet a kvalitu dobrovolných záloh.

HOSPODÁŘSVÍ

Podnikání – digitální technologie – doprava – energetika

České podnikatelské prostředí potřebuje zásadně zjednodušit a nastavit jasná a jednoduchá pravidla pro férové a předvídatelné podnikání. Enormní je čas, který byrokracie ubírá podnikatelům i příslušným státním institucím. Velkým problémem je pro ekonomiku složité daňové prostředí. Občan i podnikatelé se potýkají nejen s rozsahem daňového práva, ale jeho složitostí, výjimkami a častými změnami. Stejný problém je i v oblasti veřejných soutěží, stavebního zákona, ekologické legislativy apod. 

V oblasti práva pro podnikatelské prostředí:

 • Vytvoříme nový zákon o hospodářské soutěži a zrušíme související nepřehlednou legislativu.
 • Zasadíme se o nový daňový zákon, který zredukuje daňové přiznání na jednu stranu formátu A4. Zrušíme alespoň polovinu současných daňových výjimek.
 • Vytvoříme pro podnikatele servis, který na požádání poradí s daňovými záležitostmi. V případě odlišného výkladu soudu v dané věci podnikatel uhradí pouze rozdíl v dani či poplatku bez sankce a trestněprávních důsledků.
 • Prosadíme nový jednodušší zákon o zadávání veřejných zakázek.
 • Prosadíme nový stavební zákon a zjednodušíme ekologickou legislativu.
 • Výrazně zjednodušíme a zliberalizujeme pracovní právo. Pracovní trh musí pružně reagovat na rychlé změny ekonomiky zejména v oblasti inovací.
 • Legislativními a daňovými nástroji podpoříme větší dostupnost kapitálu pro podnikatele (např. financování rizikového kapitálu).
 • Všechny vyžadované formuláře, informace, hlášení apod. požadované po podnikatelích musí existovat v digitální podobě. Zavedeme jasná pravidla závaznosti elektronicky podávaných dokumentů.

V oblasti organizační:

 • Zřídíme Ministerstvo hospodářství, které vznikne sloučením současného Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a převodem části kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj (např. soutěžní právo, stavební právo a správní rozhodování – MMR je odvolacím orgánem pro územní řízení apod.).
 • Vytvoříme buď silnou integrovanou sekci pro vědu, výzkum a inovace na Ministerstvu hospodářství, nebo budeme prosazovat zřízení samostatného ministerstva pro tuto oblast.
 • Zredukujeme počet kontrolních míst alespoň na jednu třetinu (dnes jsou jich téměř tři desítky). Stát či pověřené organizace nebudou smět kontrolovat totožnou věc dvakrát.

Digitální technologie – aditivní technologie – sdílená ekonomika

Žijeme v éře pokroku digitálních technologií, jejichž podstatu vytváří hardware, software a sítě. Společně s dalšími poznatky a zkušenostmi dosavadního lidského konání vytváří celou řadu neobvyklých možností, kombinací, jejichž výsledkem je často úplně nová kvalita produktů a služeb. Nejvíce začíná být tato představa naplňována v tzv. Průmyslu 4.0. Jedná se o vytváření ucelených kybernetických systémů, které zahrnují všechny potřebné komponenty včetně souvisejícího sociálního systému. Pro Českou republiku je Průmysl 4.0 o to větší výzvou a nutností, neboť jsme silně závislí na automobilovém průmyslu. Právě v této oblasti je aplikace 4.0 nejdále. Navíc lze očekávat, že v systému 4.0 budou prioritně řešeny další oblasti strojírenské výroby.

S nástupem aditivních technologií (3D tisk) již dnes dochází k novému přístupu lokalizace výroby. To nabízí naší zemi nejen možnost rozvíjet nový domácí průmyslový potenciál, ale vrátit část produkce do domácích rukou. Stále větším handicapem české ekonomiky je struktura vlastnictví našich podniků. Naše výroba a služby jsou ve stále větším spektru oborů na špičkové světové úrovni, ale zisky plynou do jiných zemí (aktuálně se jedná o více než 300 miliard Kč ročně a částka narůstá). Prosté zaměstnávání lidí naší ekonomice nestačí. Aktuálně je přes 80 tisíc našich podniků řízeno ze zahraničí. Potřebujeme, aby ekonomické zisky byly reinvestovány a konzumovány v naší republice.

Dalším významným fenoménem digitálního věku jsou cloudové systémy správy dat. Ty budou stále častěji využívat nejen soukromé firmy, ale i veřejná správa. Jedná se o datová úložiště, která jsou spravována mimo objekt vlastníka příslušných dat.

Pro další rozvoj digitálních technologií a jejich aplikací jsou podstatné dvě základní věci – kybernetická bezpečnost systémů a moderní digitální infrastruktura. Základní systémové kroky ke zvýšení digitální bezpečnosti systémů jsou realizovány, ale velmi alarmující je například stav české telekomunikační infrastruktury. Přes schválenou dotaci na rozvoj rychlých sítí z fondů EU (14 miliard korun) pro programovací období 2013–2020 je příprava a realizace projektu ve výrazném časovém skluzu.

Prosadíme:

 • Vybudování rychlé a kapacitní digitální sítě.
 • Výrazně posílíme systém kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s privátními společnostmi.
 • Zajistíme vytvoření legislativního rámce pro sdílené služby.
 • Prosadíme větší a systémovou digitalizaci státní správy.

DOPRAVA

Bezpečná – šetrná k životnímu prostředí – rychlá – spolehlivá

Jednou z nejvíce viditelných ukázek nefunkčnosti veřejného sektoru je správa a rozvoj dopravní infrastruktury. Česká republika disponuje nejhustší železniční a velmi hustou silniční sítí v rámci Evropy. Obě sítě jsou ale zastaralé, chybí nová kvalita a ve vyspělém světě dostupné moderní investice. Časově nevhodná dopravní obslužnost společně s nedostupnými regionálními centry urychluje vylidňování venkova, a naopak vytváří chaotickou urbanizaci v okolí velkých měst. Tato situace je výrazným selháním politiky soudržnosti a generuje řadu následných problémů.

Silniční síť

Silniční síť nesplňuje ani základní požadavky na bezpečnou, rychlou a ekologicky šetrnou dopravu. Z dnes existujících silnic o celkové délce 56 000 km (dálnice, silnice I., II. a III. třídy) je velká část v žalostném technickém stavu. Lze odhadovat, že celkovou zanedbanost a špatné technické parametry stávající sítě lze vyčíslit částkou kolem 2.5 biliónů korun. Z plánované dálniční sítě je dnes zprovozněno cca 1 250 km, ale stále chybí bezmála dalších 950 km.

Měření dopravních intenzit na českých silnicích ukazuje, že největší dopravní výkony se odehrávají na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem, dále na dálnici D5 mezi Prahou a Plzní, na D8 mezi Prahou a Ústím nad Labem, dálnici R10 mezi Prahou a Turnovem, dále na prvních kilometrech D6 a D7 u Prahy a mezi Prahou a Hradcem Králové na D11. Menší intenzity lze naměřit na spojnici Brno–Ostrava, na D2 z Brna na státní hranici CZ/SK, dále v Ostravské aglomeraci na silnicích nižších tříd, na silnici I/3 (Mirošovice–České Budějovice), na D4, silnici I/13 (spojnice podkrušnohorských měst) apod. Z toho se odvíjejí i priority v realizaci dokončování dálniční sítě a silnic I. třídy (dálnice a silnice I. třídy spravuje stát, silnice nižších tříd spravují kraje).

 Pro oblast silniční infrastruktury:

 • Prosadíme rychlé budování chybějících úseků dálniční sítě tak, aby každý rok bylo uvedeno do provozu minimálně 70 km nových dálnic. Cílem je dokončení sítě do roku 2030.
 • Úseky dálnic budou stavěny podle probíhající územní přípravy a veřejnoprávního projednání, ale za nejdůležitější priority z hlediska celostátních dopadů považujeme výstavbu D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Mohelnicí (spojnice Hradec Králové – Olomouc). Tato komunikace je severní variantou k brněnské dálnici D1, a po svém dokončení převezme až třetinu zátěže z této republikové tepny. Další prioritou je dostavba Pražského okruhu (dnes je hotová necelá polovina) D0.
 • Pro největší priority chybějících úseků dálnic budeme prosazovat speciální zákon s konkrétním výčtem staveb, který umožní jejich rychlou přípravu a realizaci.
 • Zrychlíme tempo obnovy a přestavby silnic I. třídy. Prioritou je budování obchvatů obcí se silnou průjezdnou nákladní dopravou. Kritická situace je např. na silnicích I. třídy mezi Plzní a Českými Budějovicemi, mezi Jihlavou, Znojmem a státní hranicí CZ/AU, na většině silnic, které zajišťují mezinárodní spojení mezi ČR a sousedními státy apod.
 • Na zvlášť vytížených a rizikových úsecích dálnic chceme prosadit zavedení dynamického řízení provozu, které pomocí digitálních technologií zvýší plynulost a bezpečnost provozu.
 • Prosadíme větší využívání moderních technologií ke snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí (tiché povrchy, účinnější protihlukové stěny…).
 • Zavedeme systémovou údržbu a obnovu silniční infrastruktury pomocí metody BIM (Building Information Management), při které jsou získávány informace o stavebním objektu od fáze plánování, projektových prací až po ukončení jeho životnosti. To umožňuje nastavit optimální procesy údržby a oprav objektu, což povede k finančním úsporám.
 • Budeme podporovat zavádění moderních ekologicky šetrných vozidel formou zrychlených daňových odpisů.
 • Vytvoříme podmínky a podpoříme vybudování sítě dobíjecích stanic pro elektromobily.
 • Vytvoříme podmínky pro výzkum a aplikaci nových moderních forem individuální automobilové dopravy.
 • Budeme podporovat vytváření procesních aplikací v dopravě, které zvýší bezpečnost, informovanost řidičů i cestujících a výrazně budou šetřit jejich čas a náklady.
 • Prosadíme jasná pravidla pro systémovou podporu ekologicky šetrné hromadné dopravy.

Železniční doprava

Základní železniční tepnou České republiky je trasa Praha–Ostrava s odbočkou na Brno a Břeclav a dále relace Praha–Plzeň a Praha–Ústí nad Labem. Ani v roce 2017 nejsou železniční koridory dokončeny, na řadě míst jsou omezení, která neumožňují dokonce ani stokilometrové rychlosti.

U stávající železniční infrastruktury:

 • Budeme prosazovat dokončení modernizace železničních koridorů do konce tohoto volebního období.
 • Vybudujeme elektrifikaci a kvalitnější zabezpečovací systémy pro regionální tratě.
 • Menší investice, které zajistí navýšení kapacity na úsecích s nedostatečnou kapacitou (předjížděcí koleje, štíhlé výhybky apod.)
 • Podpoříme investice na odstranění omezení na tratích, které by bylo možné použít ve větší míře pro nákladní dopravu.
 • Zasadíme se o urychlené přebudování přejezdů a přechodů, na kterých dochází ke kolizím automobilové dopravy a chodců s vlaky.
 • Podpoříme projekt modernizace nádraží a budování nových regionálních tratí v městských aglomeracích, kde není uspokojena poptávka cestujících.
 • Nedopustíme, aby příprava a realizace vysokorychlostních tratí vedla k omezení investic a zanedbání údržby na stávající síti.

A dále:

 • Upravíme pravidla a standardy pro finanční příspěvky státu na dopravní obslužnost území tak, aby bylo vše transparentní a systémové.
 • Pro liberalizaci osobní železniční dopravy zajistíme jasná a transparentní pravidla.
 • Zachováme národního železničního dopravce.

Nová síť vysokorychlostních tratí by měla být konstruována na návrhovou rychlost 300 – 350 km/h  a měla by zahrnovat spojení Prahy s Brnem (RS1) a přes Přerov s Ostravou a polskými Katovicemi. Další větev by měla spojovat Prahu s Ústím nad Labem, Drážďany a Berlínem (RS4). Větev RS3 umožní cestovat mezi Prahou, Plzní a Mnichovem, RS5 variantně propojí Prahu s Hradcem Králové, nebo Libercem a polskou Wroclawí. Větev RS2 by umožňovala cestovat z Brna do Vídně a Bratislavy. Okamžité zahájení přípravy a realizace vysokorychlostních tratí jsou nutné i s ohledem na plány EU, podle nichž má být výstavba vysokorychlostní sítě v členských zemích ukončena do roku 2050.

Proto:

 • Zasadíme se o rychlou přípravu a zahájení první realizace vysokorychlostní tratě do roku 2025.
 • Za prioritní pokládáme spojení na trase Praha–Brno a s ohledem na stav územních plánů lze rychle realizovat úsek Praha–Lovosice.
 • Budeme podporovat „smíšený“ systém, který na páteřní síť napojí regionální železnice.
 • Prosadíme pro celou síť speciální zákon, nebo kvalitní stavební zákon, který urychlí přípravu a realizaci jednotlivých úseků. Dále podpoříme potřebné změny dalších zákonů (stavební, o drahách, zákona o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury, nový zákon o liniových stavbách apod.).

Letecká doprava

V oblasti letecké dopravy budeme:

 • Podporovat výstavbu nové paralelní dráhy na Letišti Václava Havla v Praze.
 • Zvážíme podporu rozvoje infrastruktury některých regionálních letišť.
 • Vytvoříme jasná a kontrolovatelná legislativní pravidla pro používání bezpilotních prostředků (bezpilotní letouny a drony).
 • Budeme podporovat výzkum a aplikace dronů.

Vodní doprava

V oblasti vodní dopravy:

 • Budeme podporovat stavby, které umožní splavnost Labe z Drážďan do Pardubic.
 • Podpoříme místní investice, které zlepší stávající technickou infrastrukturu pro nákladní a rekreační vodní dopravu (přístavy, kotviště apod.).
 • Zasadíme se o zlepšení plavebních poměrů na Vltavě v úseku Praha – Hluboká, na Baťově kanálu apod.
 • Zastavíme projekt kanálu Dunaj – Odra – Labe a zrušíme příslušné stavební uzávěry.

ENERGETIKA

Moderní energetika musí být spolehlivá a šetrná k životnímu prostředí. Platná energetická koncepce počítá s vybudováním nových jaderných bloků v elektrárnách Dukovany a Temelín. Z hlediska vhodnosti umístění elektrárny a životnosti stávajících bloků považujeme za vhodné prioritně vybudovat 1–2 bloky v elektrárně Dukovany, a teprve poté případně přistoupit k výstavbě bloků v elektrárně Temelín.

Rovněž budeme podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů a jejich ekonomickou a technickou integraci do stávajícího ekonomického modelu. Ale v žádném případě nepřipustíme opakování situace se solárními elektrárnami, jejichž podpora dnes extrémně zatěžuje jak ceny elektřiny pro domácnosti a podnikatele, tak státní rozpočet.

Budeme podporovat nasazení moderních technologií při dodávkách elektřiny a spolehlivosti sítě. S ohledem na už dost velkou fragmentaci našeho území technickou infrastrukturou, budeme podporovat integraci jednotlivých typů infrastruktur do jednoho celku s přínosnými synergickými efekty. Chceme se stát lídrem v rozvoji chytrých sítí Smart Grids.

V případě ropy a zemního plynu pro český průmysl a domácnosti chceme zvýšit jejich strategické zásoby. Současně chceme výrazněji diverzifikovat jejich dodávky. V případě ekonomické výhodnosti chceme část dodávek zajistit nákupem zkapalněného plynu z USA. Totéž se týká případného nákupu jaderného paliva.

Pro rezort energetiky:

 • Budeme podporovat vybudování nových jaderných bloků a postupně prosazovat útlum uhelných elektráren. Prosadíme vhodný ekonomický model pro výstavbu a provozování nových jaderných bloků včetně možných státních záruk. Pečlivě budeme vážit výběr dodavatele investice, aby nebyly ohroženy státní zájmy.
 • Vytvoříme podmínky pro ekonomickou a technickou integraci nových obnovitelných zdrojů.
 • Podpoříme budování chytrých sítí a zařízení pro ukládání energií.
 • Za významnou považujeme podporu výzkumu, vývoje a realizace energeticky úsporných technologií, zařízení a např. staveb.
 • Zvýšíme zásoby strategických surovin na 120 dní.
 • Posílíme diverzifikaci dovozu nafty a plynu.
 • Zajistíme nezávislost Energetického regulačního úřadu a férové prostředí pro podnikání v energetice.
 • Nedopustíme opakování neomezené podpory pro obnovitelné zdroje. Přísně budeme kontrolovat plnění podmínek dotací pro obnovitelné zdroje.
 • Zajistíme takové ceny elektrické energie, aby byla dostupná pro všechny sociální vrstvy. Nedopustíme energetickou chudobu ve společnosti.

VEŘEJNÉ FINANCE A DAŇOVÁ POLITIKA

Česká republika celkem dobře vychází v porovnání s dalšími státy, pokud se týká výše veřejného dluhu ve vztahu k hrubému domácímu produktu, finančnímu zdraví bankovního sektoru a velikosti stínové ekonomiky. Přesto existuje celá řada skutečností, které je třeba řešit. Vládní koalice z let 2013–2017 promarnila období solidního ekonomického růstu a nebyla schopna sestavit přebytkový rozpočet. Státní dluh je sice stabilizovaný, ale obrovský nárůst mandatorních výdajů představuje velké riziko v případě, že dojde k ekonomickému poklesu. Chybí účinná zákonná brzda, která by zakázala, nebo alespoň omezila, deficitní rozpočty.

Nebýt dočerpání evropských fondů z předchozího programového období, tak byla alarmujícím způsobem utlumena investiční aktivita státu. Z vlastních národních zdrojů se rozpočtované investice pohybovaly s výjimkou roku 2017 pod 100 miliard korun, což byla nižší čísla, než v období hluboké ekonomické recese v letech 2008–2011 a následné evropské dluhové krize. Jelikož je roční státní rozpočet cca 1.2 bilionu korun, nedosahoval podíl kapitálových výdajů často ani 8 %.

Daňový systém je složitý, nepřehledný, s množstvím výjimek a je nepředvídatelný. Dnes máme 3 sazby daně z přidané hodnoty. Pokud se týká daňového zatížení, v žádném případě by se nemělo zvyšovat, ale s ohledem na výši mandatorních výdajů není příliš prostor na dramatické snižování sazeb. Tomu musí předcházet reformy jednotlivých rezortů, zejména v oblasti sociální. Navíc je problém, že platy zdravotníků, učitelů, policistů, vojáků a špičkových specialistů budou muset být postupně zvyšovány. Jinak budou tyto resorty vystaveny konkurenci nejen privátního sektoru, ale v případě lékařů a specialistů i sousedních zemí. Jistý prostor pro snížení daní je u zdanění práce a DPH.

V oblasti státních financí:

 • Budeme prosazovat přísný ústavní zákon o fiskální odpovědnosti.
 • Připravíme a začneme realizovat projekt oddlužení ČR tak, aby se státní dluh dostal pod 200 miliard korun do roku 2050.
 • Při ročním růstu HDP nad 2 % prosadíme, aby stát ukládal 1 % příjmů do fondu stability.
 • Při růstu ekonomiky nad 2 % budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet.
 • Výdaje na obranu postupně navýšíme na 2 % HDP, jak nás zavazuje smlouva v NATO.
 • Budeme postupně navyšovat investiční výdaje ze státního rozpočtu, aby jejich podíl na celém rozpočtu v cílovém stavu tvořil minimálně 20 %.
 • Zřídíme nezávislou instituci Státního auditora, který převezme kompetence při kontrole a čerpání všech státních peněz, ročně bude Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předkládat závěrečný audit financí. V případě neschválení auditní správy bude muset vláda do 30 dnů požádat o důvěru Parlament.

V oblasti daní:

 • Nezvýšíme žádnou z přímých i nepřímých daní.
 • Snížíme odvodové zatížení práce. Chceme dosáhnout snížení odvodů na sociální pojištění alespoň o 5 %. Část se bude týkat odvodů za zaměstnance.
 • Zavedeme dvě sazby DPH – základní 19 % a sníženou 10 %.
 • Omezíme počet daňových výjimek alespoň o třetinu.
 • Prosadíme nový jednodušší zákon o dani z příjmu fyzických a právnických osob.
 • EET zrušíme.
 • Kontrolní hlášení (týká se DPH) omezíme pouze na vybrané činnosti (např. obchod s pohonnými hmotami apod.).
 • Připravíme novou podobu penzijní reformy, která bude akcentovat možnost daňových odpisů pro děti rodičů, možnost spořit do státem kontrolovaných fondů, které budou investovat do domácí technické infrastruktury.

K problematice přijetí eura:

Přijetí eura za jeho současné situace není pro Českou republiku výhodné. Rozdíly ve fiskální odpovědnosti a ekonomické výkonnosti mezi severními členy eurozóny a jižními státy jsou natolik velké, že je obtížné provádět výhodnou jednotnou měnovou politiku pro všechny. Vlastní měna naší republiky je komplikujícím faktorem našeho exportu a nese s sebou transakční náklady. Avšak možné komplikace při předčasném přijetí eura by mohly převýšit výhody, které by z členství v eurozóně plynuly.

SOCIÁLNĚ SOUDRŽNÁ SPOLEČNOST

STŘEDNÍ TŘÍDA

Za základní pilíř stability a prosperity společnosti považujeme střední třídu. Tato skupina lidí svojí činností generuje ekonomické výnosy, které mohou být částečně využity na podporu sociálně slabších vrstev obyvatelstva.  Je nositelem kulturních hodnot a stará se o výchovu a vzdělání svých dětí. Její nezaměstnanost je zpravidla nízká. Podnikatelé z této skupiny obyvatel jsou významnými nositeli pokroku a inovací. Proto řadu změn, které chceme prosadit, budou směřovat na rozšíření a stabilizaci střední třídy. Jedná se o značné omezení regulací v podnikání, změny ve vzdělávání, ale i o větší podporu kultury. Naopak je třeba pod větší veřejnou kontrolu dostat nejbohatší skupinu lidí s miliardovými majetky a nadnárodní korporace, které mají dost prostředků na lobbing a ovlivňování politiků ve svůj prospěch. V České republice patří ke střední třídě cca 40 % lidí, což je asi polovina v porovnání se sousedním Bavorskem, výrazně nižší je toto procento v porovnání s Rakouskem a severem Itálie. Tam objektivně patří do této skupiny až 2/3 obyvatelstva.

 • Budeme podporovat stabilitu a rozvoj střední třídy.
 • Zabráníme dalším regulacím a navyšování daní.
 • Umožníme větší flexibilitu vzdělání, včetně duálního.
 • Podpoříme pomoc začínajícím firmám formou státních záruk, poradenství, firemními inkubátory, ochranou firem před věřiteli. Prostředky na tyto aktivity získáme zrušením korupční podpory velkých firem.
 • Zavedeme povinný podíl u státních zakázek pro malé firmy.
 • Zpřísníme pravidla pro platební morálku mezi firmami.
 • Umožníme soukromé zdravotní připojištění nad rámec všeobecného pojištění.
RODINA

Rodinu považujeme za základní stavební kámen budoucnosti. Zakládání rodiny a výchovu dětí chceme podpořit ne tolik automatickými dávkami, ale například daňovým zvýhodněním, možností práce na zkrácené úvazky apod. Rovněž podporujeme v souvislosti s pokrokem vědy a lékařství aktivity řešící neplodnost párů. Dítě má právo na plnohodnotnou biologickou rodinu. Výjimky lze činit pouze v mimořádných životních situacích. Výchova je věcí rodičů, nikoli státu.

V ochraně a podpoře rodiny a dětí budeme:

 • Podporovat rodiny s dětmi daňovými výhodami.
 • Zachováme stávající finanční podpory.
 • Prosadíme lepší pracovní právo pro matky s dětmi.
 • V případě mimořádných situací podpoříme urychlenou výchovu v náhradní rodině s přednostním právem pro příbuzné.
 • Urychlíme rozhodování soudů v případech, kdy se to dotýká dětí.
 • Zabráníme, aby děti ze slabších sociálních vrstev měly omezen přístup k plnohodnotnému vzdělání.
 • Žádné dítě nesmí nést odpovědnost za dluhy svých rodičů. Tento princip budeme prosazovat do ústavy.
 • Prosadíme, aby stát legislativně ošetřil a hradil možnost umělého oplodnění a náhradního těhotenství.
 • O umělém přerušení těhotenství může rozhodovat výlučně žena.
 • Podporujeme výplatu zálohového výživného ze strany státu.

PENZE

Končící vláda premiéra Sobotky zrušila druhý pilíř penzí a s alternativou, jak udržet do budoucnosti penzijní systém, nepřišla. Provedla pouze „zastropování“ věku odchodu do penze na 65 roků, což je de facto neudržitelné. Chceme znovu obnovit debatu o řešení penzijního systému. Jelikož se nedaří najít politickou shodu, výsledný návrh by měla připravit skupina profesionálních odborníků, na kterých se politické strany shodnou. O předloženém návrhu by poté politici hlasovali jako o celku bez možnosti změn. Nabízí se možnost znovuobnovení II. pilíře s odlišným designem. Do něho by byli převedeni od jistého data narození všichni a vystoupení z něj by vyžadovalo aktivní nesouhlas. Pasivita při výběru konkrétního správce fondu ve II. pilíři by vedla k automatickému přeřazení autopilotu, kterým by byl veřejnoprávní penzijní fond spravovaný, např. centrální bankou (dnes např. v Norsku, částečně v Německu) a koncipovaný jako fond životního cyklu. Do provedení nové penzijní reformy budeme garantovat zachování současného systému s výjimkou „zastropování“ věku odchodu do důchodu.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Česká zdravotnická péče je na solidní úrovni a má v řadě oborů špičkové odborníky a vybavení. Zdravotnictví dominují veřejné zdroje, spoluúčast občanů na platbách v rozsahu 14 % je však nejnižší v Evropě.

Trendem medicíny bude personalizovaná medicína a chytré nemocnice. Můžeme očekávat nová řešení ortopedické, zrakové a sluchové protetiky. Česká populace je nastavena výrazně rovnostářsky a není reálné a žádoucí rozdělovat péči podle sociálního statusu pacienta. Každý musí mít zachováno právo na špičkovou péči. Lišit se může pouze v jasně definovaných nadstandardech, které se však budou dotýkat komfortu pacienta při pobytu v nemocnici. Již dnes však existuje skrytý nerovný přístup ke zdravotní péči, o němž však široká veřejnost neví.

Nechceme revoluci ve zdravotnictví, ale jeho průběžnou adaptaci na měnící se podmínky a požadavky. Z důvodů konkurence chceme zachovat systém více zdravotních pojišťoven. A dále:

 • Prosadíme zlepšení kvality zdravotně-sociální péče přesunem prostředků z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu některých vybraných sociálních služeb do zdravotního pojištění. Zejména u starších pacientů se sociální a zdravotní péče prolíná a efektivní bude výkon integrované péče.
 • Vytvoříme možnost zdravotního připojištění pro zákonem stanovené nadstandardy.
 • Prosadíme korekci stávajících regulačních mechanismů a úhrad.
 • Prosadíme vytvoření nové kvality zdravotně sociálních služeb.
 • Výrazně posílíme celostátní programy prevence a léčby civilizačních chorob (diabetes, mozkové cévní příhody, infarkty myokardu apod.).
 • V rámci ošetřovatelské péče prosadíme vznik mobilních multidisciplinárních krizových týmů, které by vyjížděly za klienty do domácího prostředí (např. u osob s psychiatrickými diagnózami).

PRÁVO A SPRAVEDLNOST

Nepřehledný český právní systém, vymahatelnost práva, nepředvídatelnost rozhodnutí soudů a další neduhy českého práva a jeho výkonu se stávají jednou z rozhodujících brzd ekonomického pokroku. Procesní právo je zastaralé a snadno zneužitelné. Díky tomu se prodlužují doby řešení soudních řízení. Soudní znalci často vytvářejí znalecké účelové posudky na přání svého klienta, nikoli podle objektivních skutečností. Stále více je znevýhodňován věřitel před dlužníkem.  Elektronizace justice je nedostatečná, soudní výroky v obdobných kauzách se liší. Je ukládáno velké množství nepodmíněných trestů, namísto trestů alternativních.

V oblasti práva proto:

 • Zreformujeme procesní právo.
 • Prosadíme zásadní inventuru práva, při které budou zákony zjednodušeny, zbytné a přežité zrušeny.
 • Zabráníme dalšímu oslabování postavení věřitelů.
 • Nastavíme větší rovnost mezi postihy a ručením za škody občana a soudce.
 • Prosadíme ve větší míře ukládání alternativních trestů na úkor nepodmíněných.
 • U hospodářských deliktů budeme prosazovat větší důraz na vyřešení problému na úkor podmíněných a nepodmíněných trestů.
 • Změníme podmínky vazby.
 • Budeme rušit zbytné regulace.
 • Prosadíme větší odpovědnost znalců za vyhotovené posudky.
 • Upravíme rozsah sběru a nakládání s citlivými osobními údaji. Zajistíme jejich větší ochranu před zneužitím.

PRÁVO A SPRAVEDLNOST

Nepřehledný český právní systém, vymahatelnost práva, nepředvídatelnost rozhodnutí soudů a další neduhy českého práva a jeho výkonu se stávají jednou z rozhodujících brzd ekonomického pokroku. Procesní právo je zastaralé a snadno zneužitelné. Díky tomu se prodlužují doby řešení soudních řízení. Soudní znalci často vytvářejí znalecké účelové posudky na přání svého klienta, nikoli podle objektivních skutečností. Stále více je znevýhodňován věřitel před dlužníkem.  Elektronizace justice je nedostatečná, soudní výroky v obdobných kauzách se liší. Je ukládáno velké množství nepodmíněných trestů, namísto trestů alternativních.

V oblasti práva proto:

 • Zreformujeme procesní právo.
 • Prosadíme zásadní inventuru práva, při které budou zákony zjednodušeny, zbytné a přežité zrušeny.
 • Zabráníme dalšímu oslabování postavení věřitelů.
 • Nastavíme větší rovnost mezi postihy a ručením za škody občana a soudce.
 • Prosadíme ve větší míře ukládání alternativních trestů na úkor nepodmíněných.
 • U hospodářských deliktů budeme prosazovat větší důraz na vyřešení problému na úkor podmíněných a nepodmíněných trestů.
 • Změníme podmínky vazby.
 • Budeme rušit zbytné regulace.
 • Prosadíme větší odpovědnost znalců za vyhotovené posudky.
 • Upravíme rozsah sběru a nakládání s citlivými osobními údaji. Zajistíme jejich větší ochranu před zneužitím.

KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Globální změna klimatu je realitou bez ohledu na to, jak se na ní podílí člověk a do jaké míry se jedná o spontánní přírodní proces. Česká republika musí čelit měnícímu se počasí, které přináší na jedné straně povodně a na druhé sucha. Budeme se muset smířit se skutečností, že nás čekají rozsáhlé investice nejen na dokončení protipovodňových opatření, ale zřejmě ještě větší na udržení vody v krajině. S tím souvisí nejen budování nových retenčních nádrží, ale i rozsáhlých závlahových systémů, změny v zemědělském a lesním hospodaření. Došlo a dochází k fragmentaci krajiny a neregulovanému rozšiřování urbanizovaných území. Fragmentace rozděluje krajinu na izolované plochy, mezi nimiž je pohyb organismů ztížen, či dokonce vyloučen. Klesá druhová bohatost rostlin a živočichů. Pro jejich udržení chybí tzv. zelená infrastruktura.

Pro a zlepšení poměrů v české krajině budeme prosazovat:

 • Udržitelné hospodaření v krajině a nezvyšování její fragmentace.
 • Zvyšování ekologické stability krajiny.
 • Vytváření nové a obnovu stávající tzv. zelené infrastruktury, tedy různých propojení jednotlivých fragmentovaných ploch apod.
 • Zachování biologické rozmanitosti a fungování biologických procesů.
 • Opatření vedoucí ke snížení eroze půdy.
 • Nastavíme podmínky podpory zemědělců tak, aby nejen v chráněných územích, ale i ve volné krajině byly udrženy dostatečně velké populace planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.
 • Budeme prosazovat větší integraci přírodně hodnotných a chráněných území do života regionů. Důraz bude kladen na poznání lokalit, udržitelné využívání zejména v cestovním ruchu.
 • Podpoříme omezování a likvidaci invazních druhů rostlin živočichů.

Obyvatelé jsou u nás zásobováni podzemní vodou v 45 % a povrchovou vodou v 55 % případů. Souvisle zvodnělé území státu zaujímá plochu pouhé 1/3 území státu.

K řešení hrozícího nedostatku pitné a užitkové vody:

 • Prosadíme zpracování a průběžnou aktualizaci rebilance podzemních vod pro celé území České republiky.
 • Prosadíme princip trvale udržitelného hospodaření s povrchovou a podzemní vodou.
 • Prosadíme stanovení limitů odběrů pro jednotlivé regiony a místa.
 • Podpoříme budování retenčních nádrží a závlahových systémů.
 • Podpoříme projekty vícenásobné recyklace vody.
 • Budeme trvat na větší kontrole územních plánů ve vztahu na případné ovlivnění hydrogeologických poměrů v místě.
 • prosadíme změny v postupech obdělávání zemědělské půdy.
 • Budeme podporovat další výstavbu čistíren odpadních vod.

České lesy jsou jedním z velkých bohatství naší země. Jejich celková výměra je 7 887 217 ha, což je 32,9 % našeho území. Celkem 40 % z této plochy se nachází v chráněných územích.

Český les se potýká s řadou problémů, které je třeba řešit, a proto:

 • Podpoříme systémové plošné hodnocení zdravotního stavu lesních porostů.
 • Zasadíme se o omezení produkce dřeva jen na dřevní hmotu.
 • Budeme podporovat pěstování nestejnověkých porostů, využívání maloplošných a výběrných způsobů těžby.
 • Podpoříme postupné změny druhové skladby lesů.
 • Nebudeme podporovat privatizaci státních lesů.
 • Za jednu z priorit považujeme zvyšování schopnosti lesů zadržovat vodu v krajině.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Zásadním problémem je, že se nepodařilo obnovit vztah hospodáře k půdě. Na ¾ půdy hospodaří nájemci, nikoli majitelé. Jen menší část zemědělců navázala na rodinnou tradici a po restituci majetku pokračovala v hospodaření. Transformací sice zanikla jednotná zemědělská družstva a státní statky, ale nezměnily se některé metody hospodaření na do velkých celků sloučené půdě. Erozí přicházíme průměrně o 1 tunu půdy /ha/rok. Enormní jsou zábory zemědělské půdy zejména pro stavební účely, nejvíce právě v úrodných oblastech.

Naší prioritou jsou tyto body:

 • Omezíme zábory půdy pro průmyslovou výstavbu. Podpoříme přednostní využívání brownfieldů.
 • Zavedeme status dočasných staveb, kde půda zůstane chráněna pod stavbami.
 • Prosadíme dokončení pozemkových úprav.
 • Budeme podporovat protierozní opatření a zvyšování schopnosti půd zadržovat vodu.
 • Budeme prosazovat změny v dotační politice státu. Dotace budou směřovat na péči o půdu, nikoli na okamžitou produkci.
 • Prosadíme zvýšení strategických zásob potravin, aby byla zajištěna potravinová bezpečnost státu.
 • Odbouráme zbytečné regulace na plochy pěstovaných komodit a kvóty na produkci.
 • Podpoříme prospěšné aktivity, jako je včelařství, rybářství, podhorské pastevectví apod. a diverzifikaci pěstování plodin.
 • Budeme požadovat vyrovnání dotací ve všech zemích EU na stejnou úroveň.
 • Budeme prosazovat lepší zacházení s volně žijícími i hospodářskými zvířaty.
Image